Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του my club Optics Kevork. Το my club Optics Kevork είναι ένα πρόγραμμα ανταμοιβής και επιβράβευσης των πελατών του με την επιστροφή του 5% της αξίας των αγορών τους σε ευρώ για επόμενες αγορές και μέσω του οποίου τα μέλη εξασφαλίζουν προνομιακούς όρους αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις και λοιπά προνόμια, όπως εξειδικεύονται παρακάτω. Η υπογραφή και υποβολή της αίτησης ένταξης στο my club Optics Kevork σημαίνει ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση των παρακάτω όρων μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου www.kevork.gr και αποδέχεται ότι αυτοί αποκλειστικά ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του ως μέλος του εν λόγω προγράμματος.

  1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ.

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 16 ετών έχει δικαίωμα να γίνει μέλος του my club Optics Kevork.
Η εγγραφή μέλους μπορεί να γίνει  συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία στην αντίστοιχη αίτηση που θα του χορηγηθεί σε ένα εκ των καταστημάτων Optics Kevork και παραλαμβάνοντας την κάρτα μέλους άμεσα από το κατάστημα.

1.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο my club Optics Kevork είναι η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση μέλους: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, πόλη, κινητό τηλέφωνο, email.  Με την υποβολή της αίτησης και τη συμπλήρωση των ως άνω στοιχείων, ο αιτών δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα , συναινεί δε στην έκδοση της κάρτας και σε όσα ορίζονται ρητά παρακάτω.

O αιτών καθίσταται μέλος και δικαιούται των παρακάτω προνομίων, εφόσον λάβει από το κατάστημα την κάρτα με τα στοιχεία του νέου μέλους. Η κάρτα my club Optics Kevork είναι αορίστου χρόνου.  Με την ενεργοποίηση της κάρτας δημιουργείται για κάθε μέλος ένας προσωπικός λογαριασμός συλλογής και εξαργύρωσης “bonus” μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποστήριξης της κάρτας μέλους.

Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, ο κάτοχος θα πρέπει άμεσα και ιδία ευθύνη να το δηλώσει στα Optics Kevork, ούτως ώστε να αποφεύγεται δόλια χρήση αυτής και να είναι εφικτή η αντικατάστασή της. Οι ενεργοί πόντοι “bonus” σε αυτή την περίπτωση δεν ακυρώνονται αλλά μεταφέρονται στη νέα κάρτα. Τα Optics Kevork δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη χρήση της κάρτας και εξαργύρωσης “bonus” σε περίπτωση απώλειας κάρτας και μέχρι αυτή η απώλεια να γνωστοποιηθεί εγγράφως από τον κάτοχό της στο κατάστημα της έκδοσής της. Μόνο μία κάρτα αντιστοιχεί σε κάθε φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που το my club Optics Kevork λάβει γνώση ότι τα μέλη του, έχουν στην κατοχή τους παραπάνω από μία (1)  κάρτα my club, θα μπορεί να  απενεργοποιεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τις κάρτες και θα μεταφέρει το  “bonus” στη μία (1) ενεργή κάρτα, ενώ θα προηγηθεί σχετική ενημέρωση στα μέλη.

  1. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ my club Optics Kevork.

Τα μέλη του my club Optics Kevork αποκτούν διάφορα προνόμια .  Η εξαργύρωση ισχύει σε όλα τα καταστήματα Optics Kevork. Τα Optics Kevork  δικαιούνται κατά την απόλυτη κρίση τους να τροποποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, προσθέτοντας νέα ή καταργώντας υφιστάμενα προνόμια. Τα μέλη θα ενημερώνονται για τα προνόμια που ισχύουν για κάθε περίοδο μέσω  του www.kevork.gr ή διαφημιστών φυλλαδίων ή  ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail), ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας (sms) ή γενικότερα μέσω διαφημιστικών ενεργειών.
2.1. Τα προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται από τη στιγμή ενεργοποίησης της κάρτας μέλους και δεν συνυπολογίζονται αγορές που  έγιναν πριν την ημερομηνία ενεργοποίησης της κάρτας  από κατάστημα Optics Kevork .

Στις ως άνω αγορές υπολογίζονται οι αγορές που γίνονται μόνο από τα καταστήματα Optics Kevork μετά την ημερομηνία ενεργοποίησης της κάρτας, στην αναγραφόμενη τιμή πώλησης του προϊόντος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς τυχόν προσαυξήσεις χρηματοοικονομικών εξόδων αιτία αγοράς με πιστωτική κάρτα και επιβάρυνσης μεταφορικών, ήτοι στην τελική αξία του προϊόντος.

2.2. Συλλογή bonus. Με τη χρήση της κάρτας τα καταστήματα Optics Kevork επιβραβεύουν τους πελάτες τους και ανταμείβουν τις αγορές τους με όφελος  σε πραγματικά ευρώ!!! Κάθε φορά που το μέλος χρησιμοποιεί την κάρτα του my club Optics Kevork συγκεντρώνει αυτόματα στον λογαριασμό  του το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της τελικής αξίας των αγορών του σε ευρώ, ποσό το οποίο στην παρούσα καλείται “bonus”. Τα “bonus” συλλέγονται με την ολοκλήρωση της αγοράς και όχι με την προκαταβολή αγοράς έναντι εξοφλήσεως. Παράδειγμα: το μέλος αγοράζει ένα προϊόν αξίας 100€ (ευρώ) και συγκεντρώνει στον λογαριασμό που τηρείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της κάρτας my club Optics Kevork το 5% της αγοράς του , ήτοι συλλέγει “bonus” 5€.

2.3Εξαργύρωση bonus”. Η εξαργύρωση των “bonus” γίνεται μόνο με την παρουσία του φυσικού προσώπου –κατόχου- της κάρτας. 2.3.1. Εξαργύρωση μπορεί να γίνει  εφόσον το μέλος έχει συγκεντρώσει  στο λογαριασμό του το ποσό των 10€ (ευρώ) τουλάχιστον σε “bonus”. 2.3.2.  H εξαργύρωση του “bonus” πραγματοποιείται με την αγορά οποιονδήποτε προϊόντων του καταστήματος επιλέξει το μέλος, εφόσον η αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από το σύνολο των “bonus” που έχει συγκεντρώσει στο λογαριασμό του και επιθυμεί να εξαργυρώσει . Παράδειγμα: το μέλος αγοράζει ένα προϊόν αξίας 20€ (ευρώ) και έχει συγκεντρώσει από προηγούμενες αγορές σε “bonus” το ποσό των 15€ (ευρώ). Το μέλος πληρώνει τη διαφορά 5€ (ευρώ). Τα ευρώ που εξαργυρώνει  το μέλος αφαιρούνται αυτόματα από την κάρτα και η αξία τους από το ποσό της αγοράς τη στιγμή της συναλλαγής. Για το ποσό της νέας αγοράς το μέλος συλλέγει εκ νέου “bonus”, συγκεκριμένα επί του άνω παραδείγματος το μέλος, μετά την εξαργύρωση του “bonus”,  το μέλος πλήρωσε το ποσό των 5€ (ευρώ) , επομένως ο λογαριασμός του θα πιστωθεί εκ νέου με το 5% της αξίας της συναλλαγής του , ήτοι με 0,25€ (ευρώ), με στρογγυλοποίηση στη δεκάδα . 2.3.3. Το μέλος μπορεί να πληροφορηθεί το σύνολο του “bonus”  που διαθέτει στο λογαριασμό του και που μπορεί να εξαργυρώσει στα καταστήματα μας ή μέσω e-mail στο site της επιχείρησης www.kevork.gr ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ( Αλεξανδρούπολη: 2551300510 ή Διδυμότειχο: 2553024030). 2.3.3. Σε καμία περίπτωση το “bonus”  που έχει συλλεχθεί ως ανωτέρω περιγράφεται δεν μπορεί να εξαργυρωθεί και να επιστραφεί έναντι χρημάτων ή να χρησιμοποιηθεί  ως προκαταβολή για την αγορά προϊόντων. 2.4. Ακύρωση bonus”: Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ακυρωθεί η συναλλαγή που πραγματοποίησε ο πελάτης, αυτόματα  αφαιρούνται και τα “bonus”  που χορηγήθηκαν για την συναλλαγή αυτή.

2.5. Επιστροφή bonus”: Στην περίπτωση που το μέλος επιστρέψει το προϊόν που έχει αγοράσει, με την έκδοση του παραστατικού επιστροφής, αυτόματα θα αφαιρείται και το “bonus”  που χορηγήθηκε για την συναλλαγή αυτή. 2.6. Επιστροφές προϊόντων, των οποίων η αξία είναι ίση με την αξία των πόντων που εξαργυρώθηκαν: Προϊόντα που αγοράζονται από το μέλος αποκλειστικά μέσω εξαργύρωσης “bonus”, δεν θα είναι δυνατή η επιστροφή και αλλαγή τους παρά μόνο με ίδιο προϊόν και απαιτείται να συνοδεύονται από το παραστατικό της αγοράς που αναφέρει και την εξαργύρωση των πόντων της υπάρχουσας συναλλαγής. Σε κάθε περίπτωση οι επιστροφές προϊόντων γίνονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

  1. Η ιδιότητα του μέλους καθώς και τα τυχόν κεκτημένα προνόμια δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο.
  2. Τα μέλη οφείλουν να ενημερώσουν για τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους, που έχουν δώσει με την αρχική τους αίτηση, με αποστολή e-mail στη διεύθυνση opticskevork@gmail.com διαφορετικά τα Optics Kevork δεν θα ευθύνεται για απώλεια αλληλογραφίας ή διακοπή της επικοινωνίας.
  3. Τα Optics Kevork διατηρεί, κατά την απόλυτη κρίση της, το δικαίωμα διαγραφής μέλους του my club Optics Kevork ή ακύρωσης των τυχόν προνομίων του, εφόσον αυτό το μέλος δεν τηρεί τους όρους χρήσης της κάρτας ή κάνει κακή χρήση της κάρτας.
  4. Τα Optics Kevork δεν έχει, ούτε αναλαμβάνει, ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε μέλους για οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από τη λειτουργία του my club Optics Kevork ή/και από την τυχόν διάλυση αυτού.
  5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.Τα Optics Kevork διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των μελών του  myclub Optics Kevork, τα οποία τηρεί σε ειδικό αρχείο, και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο από τις αρμόδιες αρχές. Τα Optics Kevork ενδέχεται και δύναται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα  ανωτέρω στοιχεία των μελών για την αποστολή σε αυτούς ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη λειτουργία του MY CLUB Optics Kevork.
  6. Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της χώρας όπου εδρεύει η επιχείρηση Optics Kevork. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης.
  7. Η συμμετοχή στο my club Optics Kevork προϋποθέτει την πλήρη γνώση των όρων του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους και την συναίνεση του μέλους σε όσα με το παρόν ορίζονται .
  8. Τα καταστήματα των Optics Kevork διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο (site), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kevork.gr, με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση τους, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. Οι παροχές του προγράμματος αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Optics Kevork www.kevork.gr Η ανωτέρω αποτελεί την τελευταία έκδοση των όρων του my club Optics Kevork ισχύει από 1/4/2017 και καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση όρων. Τα μέλη του my club Optics Kevork θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα www.kevork.gr των Optics Kevork για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των άνω όρων.